Trắc nghiệm tính cách


Mật mã Disc

Mô hình DISC được nhà tâm lý học người Mỹ Walter Clarke xây dựng dựa trên lý thuyết DISC của nhà tâm lý học William Moulton Marston. Trắc nghiệm DISC là công cụ hữu ích nhất được nhiều công ty và tổ chức sử dụng nhằm đánh giá khả năng giao tiếp, hành vi và tính cách của con người

DISC là từ viết tắt của bốn xu hướng hành vi chính được mô tả trong mô hình DISC.

- Thống lĩnh- Dominance (D)

- Ảnh hưởng - Influence (I)

- Kiên định - Steady (S)

- Tuân thủ - Compliant (C)

Hướng dẫn:
• Thời gian hoàn thành dự kiến: 10 - 15 phút
• Click chọn câu mô tả đặc điểm phù hợp với mình
• Ô bên trái (màu xanh): Hãy chọn đáp án mô tả GIỐNG bạn nhất, không chọn đáp án bạn mong muốn trở thành
• Ô bên phải (màu đỏ) Hãy chọn đáp án mô tả KHÁC bạn hoặc KHÔNG GIỐNG bạn nhất
• Click Nộp bài để xem kết quả

Câu: Bạn là người như thế nào?

Giống bạn nhất
Khác bạn nhất
Giống bạn nhất
Khác bạn nhất
Giống bạn nhất
Khác bạn nhất
Giống bạn nhất
Khác bạn nhất
Giống bạn nhất
Khác bạn nhất
Giống bạn nhất
Khác bạn nhất
Giống bạn nhất
Khác bạn nhất
Giống bạn nhất
Khác bạn nhất
Giống bạn nhất
Khác bạn nhất
Giống bạn nhất
Khác bạn nhất
Giống bạn nhất
Khác bạn nhất
Giống bạn nhất
Khác bạn nhất
Giống bạn nhất
Khác bạn nhất
Giống bạn nhất
Khác bạn nhất
Giống bạn nhất
Khác bạn nhất
Giống bạn nhất
Khác bạn nhất
Giống bạn nhất
Khác bạn nhất
Giống bạn nhất
Khác bạn nhất
Giống bạn nhất
Khác bạn nhất
Giống bạn nhất
Khác bạn nhất
Giống bạn nhất
Khác bạn nhất
Giống bạn nhất
Khác bạn nhất
Giống bạn nhất
Khác bạn nhất
Giống bạn nhất
Khác bạn nhất
Câu hỏi trước
Câu hỏi tiếp theo